Reducing Bushing, 1 1/4 x 1 inch

Description:

Item # IRUBFDUPC: 038561342406
REDUCING BUSHING

  • Spigot x FIP